Flaco Jimenez - Rudy - Johnny Rodriguez - Jimmy Velvit.